مشاوره مالیات ، بیمه و خدمات حسابداری

بهترین افزونه های سئو برای وردپرس

نکاتی از قوانین بیمه تامین اجتماعی

مقدمه بخش اول

گزیده موارد قانونی، آئین نامههای اجرائی و مصوبات موضوعه - ماده 36 قانون تامین اجتماعی - ماده 28 قانون تامین اجتماعی - ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی - ماده 39 قانون تامین اجتماعی - ماده 41 قانون تامین اجتماعی فصل اول – قراردادهای پیمانکاران فصل دوم – قراردادهای مهندسان مشاور فصل سوم- سایرموارد ماده 42 قانون تامین اجتماعی - ماده 43 قانون تامین اجتماعی - - ماده 105 قانون تامین اجتماعی - ماده 109 قانون تامین اجتماعی بخش دوم تکالیف واگذارندگان کار در اجرای قانون تامین اجتماعی بخش سوم تکالیف وحقوق مقاطعه کاران در اجرای قانون تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای با آرزوی توفیق الهی معاونت امور فرهنگی و اجتماعی ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای در دنیای کنونی توجه به مفهوم توسعه پایدار و پیشبرد آن از دغدغه های اصلی هر ساختار حکومتی مردم سالار محسوب میشود. در این میان توجه به فرایندهای تولیدی در مسیر رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی متوازن از اهمیت بسیاری برخوردار است. توجه خاص به کارآفرینان و ارائه اطلاعات به آنها در حوزه های گوناگون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازمان تأمین اجتماعی بنا به وظیفه خود به عنوان یک نهاد عمومی اثرگذار بر حوزه تولید و بازار کار و سرمایه، نقش اصلی را در پشتیبانی و حمایت از کارگاههای صنعتی، تولیدی، خدماتی و نیروی انسانی شاغل در آنها ایفا میکند. از آنجا که کارفرمایان از شرکای اجتماعی عمده سازمان هستند، ارائه خدمات مطالعات و آگاه سازی آنها از قوانین و فرایندهای مرتبط با حوزههای مختلف بیمه های ضروری است. به همین دلیل معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان و ادارات کل تابعه به صورت تخصصی سعی میکنند تا با انتشار مجموعه های کوچک و در عین حال مفید اطلاع رسانی همچون متن حاضر اقدام به معرفی قوانین و مقررات مرتبط با بیمه های اجتماعی کنند، آنچه تقدیم میگردد، ارائه مطالبی در حوزه کارفرمایی بوده که توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان تهیه و تنظیم شده است. پیشاپیش از هرگونه نقصی در مطالب ارائه شده پوزش طلبیده، امیدواریم نظرات به رهبرداران جهت بهبود کیفیت متن حاضر در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. شایان ذکر است نوشتار حاضر با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه تهیه شده که از آن عزیزان تشکر میشود. مقدمه ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای 7 ماده 28 قانون تامین اجتماعی منابع درآمد سازمان به شرح زیر میباشد.
 1. حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد
 2. درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان
 3. وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرردر این قانون
 4. کمک ها و هدایا. تبصره1 -از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش مییابد. تبصره2 -دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند. تبصره3 -سازمان باید حداقل هر سه ماه یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق ومراتب را به شورای عالی گزارش دهد. )به موجب ماده پنج قانون بیمه بیکاری مصوب 26/06/1369 در مورد کارگران مشمول قانون کار سه درصد مزد بیمه شده تحت عنوان حق بیمه بیکاری به سهم کارفرما افزوده شده است( ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. درصورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده ً مسئول پرداخت آن خودداری کند شخصا خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره- بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تامین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود. گزیدهای از قانون تامین اجتماعی مصوب 03/04/1354 همراه با آخرین اصالحات و الحاقات منضم به آئین نامههای اجرایی و مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی
بخش اول ؛ ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهدبود . در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عامل منفعه مشمول این ماده میباشند. )بر اساس آخرین تغییرات و به موجب قانون نظام صنفی کشور مصوب 12/06/1392 مجلس شورای اسالمی، قانون نظام صنفی مصوب 1359 با کلیه اصالحات و الحاقات بعدی ملغی گردیده و به موجب قانون مزبور اتاق اصناف شهرستان در سطح هر شهرستان و اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل میگردد.( - قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی- مصوب 26/02/1372 تبصره- کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی)سابق( مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حقبیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ۵ %کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حقبیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی اعالم خواهد شد. مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است. - الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی- مصوب 01/02/1394 )مطابق ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 01/02/1394 ) تبصره- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، براساس فهرست ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند آئین نامه اجرایی قانون الحاق تبصره مورخ 26/02/1372 به ماده)38 ) قانون تامین اجتماعی – مصوب جلسه مورخ 18/03/1373 هیات وزیران ماده1 -کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول مواد )38 )قانون تامین اجتماعی و )29 )قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تامین اجتماعی )که در این آئین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود( از مقاطعهکاران ومهندسین مشاور را برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده )38 )قانون تامین اجتماعی مصوب 26/02/1372پس از درخواست سازمان از محل )5 )%کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نمایند ماده2 -کلیه کارفرمایان مشمول این آئین نامه مکلفند حداکثر ظرف مدت )3 ) ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این آئین نامه فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک )که ازتاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یکسال گذشته است( را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام و مهندسین مشاور به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند و در مورد اعالم مبلغ کل کارکرد پیمان )شامل ارزی و ریالی(، میزان )5 )%و آخرین قسط موضوع مواد )38 )قانون تامین اجتماعی و )29 )قانون بیمههای اجتماعی سابق نگهداری نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان، محل کار و شرح مختصری از موضوع پیمان، نحوه تهیه مصالح )بعهده کارفرما، پیمانکار و یا هر دو( و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاور با سازمان همکاری نمایند. در مورد قراردادهایی که پس از ابالغ این آئین نامه خاتمه می یابند یا تعلیق یا فسخ می گردند در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار ظرف یکسال از تاریخ، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یکماه به سازمان اعالم نماید. ماده3 -سازمان مکلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک این آئین نامه ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای به ترتیب زیر: الف( درمورد قراردادهایی که حقبیمه آنها طبق قانون و بر اساس آرای هیات تجدیدنظر موضوع ماده)44 )قانون قطعی ً به شده است، بدهی حقبیمه را مجددا پیمانکار یامهندسین مشاور ابالغ و چنانچه حداکثر )20 )روز از تاریخ ابالغ مجدد، آن را به سازمان پرداخت نکند سازمان بدهی را ً به کارفرما اعالم نماید. کتبا ب( در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها قطعی نشده است، پس ازقطعیت بدهی بایستی طبق بند الف اقدام شود. ماده 4-کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده )3 )این آئیننامه مربوط به پیمانکاران و مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعالم می شود حداکثر ظرف مهلت ) 25 )روز از تاریخ ابالغ، از محل )5 )%و آخرین قسط موضوع مواد )38 )قانون تامین اجتماعی و )29 )قانون بیمه های اجتماعی سابق تامین و به حساب سازمان واریز نمایند. ماده 5 -سازمان مجاز است جهت اخذ اطالعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان در خصوص ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان، همکاری نمایند. ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حقبیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختالف یا مغایرت به شرح ماده100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مینماید. هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان ً تعیین و مطالبه مابه تفاوت حق بیمه را راسا و وصول خواهد کرد. - آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق ومواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده 39 قانون تامین اجتماعی – مصوب 19/12/1354 شورای عالی تامین اجتماعی ماده1 -نظر به اینکه تنظیم لیست )صورت مزد یا حقوق( بیمه شدگان مستلزم شناسایی کامل کارگاه و کارگران شاغل در کارگاه و تعیین شماره مخصوص کارگاه و بیمه شدگان است کارفرمایان کارگاههایی که مشمول قانون تامین اجتماعی قرار میگیرند باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تاریخ شمول به سازمان مراجعه و با استفاده از فرمهای چاپی که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت مشخصات کارگاه وکارگران خود را به نحوی که در فرمهای مذکور مندرج است تکمیل نموده و به واحدهای مربوطه در سازمان تامین اجتماعی تسلیم کنند. تبصره 1 -کارفرمایان کارگاههایی که بعد از شمول قانون ایجاد میشوند و کارفرمایانی ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای 11 که کارگاه مشمول قانون به آنان منتقل میشود باید به ترتیب مذکور اقدام کنند تبصره 2 -کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون که کارگر جدید استخدام میکنند باید حداکثر ظرف 15روز از تاریخ استخدام برای نام نویسی و دریافت شماره انفرادی کارگر جدید استخدام اقدام کنند ماده2 -کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی در استخدام یا در اختیار دارند صرف نظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق موظفند صورت مزد و حقوق، فوق العاده شغل و مزایای کارکنان خود را که باید از طرف کارفرما امضا شده و حاوی ً و در موعد مقرر به مراتب زیر باشد، مرتبا واحدهای مربوط سازمان ارسال دارند الف( نام و نام خانوادگی کارفرما )در صورتی که کارگاه به صورت شرکت اداره میشود، مشخصات و نام و نام خانوادگی مدیرعامل( به عالوه شماره اختصاصی کارگاه )کد( که از طرف سازمان به کارفرما اعالم شده است. ب( نام و نشانی دقیق و در صورت تعدد کارگاهها، مشخصات کامل هر یک از کارگاهها. ج( نام ماه و تعیین روزهایی که صورت مزد یا حقوق برای آن مدت تهیه شده است. د( شماره ردیف و نام و نام خانوادگی )منطبق با شناسنامه( بیمه شده و شماره اختصاصی که از طرف سازمان جهت هر بیمه شده تعیین و اعالم شده است . ه( مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده. و( جمع مبلغ حقبیمه سهم کارفرما و بیمه شده تبصره 1 -مزایای نقدی غیر مشمول کسر حق بیمه عبارتست از: بازخرید ایام مرخصی، کمک عائلهمندی طبق قانون )ماده 86 قانون تامین اجتماعی(، هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، عیدی، کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سوادآموزی، حقالتضمین )کسر صندوق(، خسارت اخراج و مزایای پایان کار و پاداش افزایش تولید. سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت میگردد، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود. )اصالحی مورخ 04/02/1372 شورای عالی تامین اجتماعی( تبصره 2 -نوع مزایای غیر نقدی که باید حق بیمه از آن کسر شود و تعیین ارزش آن بر طبق آیین نامه مربوطه خواهد بود. ماده3 -کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق تنظیم شده را به امضای بیمهشدگان برساند و درصورتی که بیمه شده سواد نداشته باشد، مهر یا اثر انگشت او کافی خواهد بود. در مواردی که صورت مزد بیمهشدگان به وسیله ماشین حسابگر تهیه میشود یا مزد آنان از طریق بانک پرداخت می گردد و همچنین در موارد دیگر که اخذ امضا در صورت مزد یا حقوق از بیمه شده میسر نباشد، سازمان میتواند کارفرمایان مربوطه را از تشریفات امضای صورت مزد یا حقوق از طرف بیمه شدگان معاف نماید، ولی به هر صورت کارفرما مسئول صحت ارقام مندرج در صورت مزد یا حقوق میباشد. 12 ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای ماده4 -چنانچه بیمهشدهای بر اثر بیماری نتواند در کارگاه حضور یابد کارفرما مکلف است، ایام بیماری را با ذکر تاریخ در ستون مالحظات صورت مزد ارسالی تعیین و اعالم دارد و همچنین در صورت ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده کارفرما موظف است ظرف یک هفته تاریخ ترک کار یا پایان خدمت ً به سازمان اعالم و هنگام بیمه شده را کتبا تنظیم و ارسال صورت مزد یا حقوق، موضوع را با ذکر تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده در ستون مالحظات مقابل ردیف مربوط به آن بیمه شده قید نماید. ماده 5 -اوراق صورت مــزد یا حقــوق بیمهشدگان از طرف سازمان چاپ و به تعداد مورد نیاز به طور رایگان در اختیار کارفرمایان گذاشته خواهد شد. ماده6 -کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را برای هر ماه تا آخرین روز ماه بعد به واحد مربوط در سازمان تسلیم نماید. سازمان میتواند به درخواست کارفرما آخرین لیست ارسالی کارگاه را صورت مزد یا حقوق شش ماهه یا یک ساله آتی آن کارگاه تلقی نماید و در چنین صورتی کارفرما مکلف است که تغییرات حاصله در آخرین صورت مزد یا حقوق ارسالی در هر ماه را در مهلت مقرر به سازمان اعالم نماید. تغییرات حاصله در صورت مزد یا حقوق ارسالی نیز به ترتیب مقرر در ماده 2 این آیین نامه تنظیم و ارسال خواهد شد. تبصره- سازمان بنا به درخواست مدلل و موجه کارفرما میتواند موافقت نماید که مدت مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک ماه ً از دو ماه تجاوز ننماید تمدید دیگر که جمعا گردد. بدیهی است در این صورت کارفرما باید حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 29 قانون تامین اجتماعی به سازمان پرداخت نماید. ماده 7 -کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را به واحد مربوطه سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است بفرستد و در صورتی که کارفرمایی دارای کارگاههای متعدد باشد، صورت مزد بیمهشدگان مربوط به هر کارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال دارد. ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای ماده 8 -کارفرما باید به ضمیمه صورت مزد یا حقوق هر ماه برگ اظهارنامه را که از این سازمان دریافت خواهد داشت، تنظیم و به واحد مربوطه تسلیم نماید. ماده 41 قانون تامین اجتماعی در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حقبیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نماید. - گزیدهای از آئین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حقبیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی– مصوب 08/12/1363 شورایعالی تامین اجتماعی و اصالحی مورخ 06/06/1364 شورایعالی مذکور که در تاریخ 14/07/1364 به تائید هیئت وزیران رسیده است. فصل اول – قراردادهای پیمانکاران ماده 1 -حقبیمه کارکنان شاغل در پیمانهایی که بر اساس فهرست پایه وزارت برنامه و بودجه منعقد شده یا میشوند و تمام یا قسمتی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین میگردد مشمول این آییننامه خواهد بود. ماده2 -پیمانکاران مشمول این آیین نامه مکلفند طبق مقررات ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی به واحدهای سازمان تأمین اجتماعی تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما موضوع تبصره این ماده را دریافت نماید. تبصره 1 -تأیید صورت مزد ماهانه توسط دستگاه نظارت و دستگاه اجرایی رافع مسئولیت پیمانکار در مورد صحت و سقم صورت مزد از نظر تعداد و مبلغ و دستمزد روزهای کارکرد نخواهد بود. تبصره 2 -صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی و پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماههای قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تامین اجتماعی و رعایت سایر مقررات این آیین نامه می باشد. ) اصالحی به موجب مصوبه مورخ 06/06/1364 شورای عالی تامین اجتماعی( ماده 3 -حقبیمه پیمانهایی که از تاریخ ً 16/04/1363 منعقد شده یا میشوند مقطوعا به میزان 6 %کارکرد پیمانکار تعیین میگردد که به شرح ماده 4 توسط ذیحسابیها به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز میشود. )اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 06/06/1364 شورای عالی تامین اجتماعی( ماده 4 -از هر صورت وضعیت معادل 6/1 درصد حقبیمه سهم کارکنان پیمانکار کسر و معادل 4/4 درصد مبلغ صورت وضعیت نیز بابت حقبیمه سهم کارفرما ازمحل ً اعتبار طرح مربوطه برداشت شده و مجموعا مبالغ مربوط بالفاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز میگردد ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای ماده 9 –پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانهای فصل اول این آیین نامه موکول به تسلیم گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر دریافت صورتهای مزد ارسالی پیمانکار و همچنین وصول حق بیمه های مکسوره از صورت وضعیت ها خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعالم ذیحسابیها گواهی فوق را تهیه و صادر نماید چنانچه مدارک الزم برای صدور گواهی مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعالم فوق موضوع را به ذیحسابیها اعالم نماید. عدم پاسخ در انقضای مدت مزبور به منزله صدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکار بالمانع است. )اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 06/06/1364 شورای عالی تامین اجتماعی ماده10 –پیمانکاران موضوع این فصل مکلفند صورت مزد کارکنان دفتر مرکزی خود را کماکان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی تهیه و به انضمام حق بیمه مربوط و به طور جداگانه به شعبه تامین اجتماعی حوزه عملکرد دفتر مرکزی تسلیم و پرداخت نمایند. ماده 11 –قراردادهایی که بدون استفاده از فهرست پایه و یا از محل اعتبارات جاری و یا سایر منابع تامین و منعقد میگردند مشمول مفاد این آییننامه نبوده و پرداخت حق بیمه طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. فصل دوم– قراردادهای مهندسان مشاور ماده12 –حق بیمه کارکنان شاغل مهندسان مشاور و کارشناسان در پیمان های موضوع طرحهای عمرانی که تمام یا قسمتی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تامین و قرارداد آن بر اساس ضوابط طرحهای عمرانی منعقد شده یا میشوند مشمول مقررات این فصل از آیین نامه خواهد بود. ماده 13 –مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این آیین نامه مکلفند طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در دفتر مرکزی و همچنین نظارت کارگاهی در هر قرارداد را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید کارفرما )مورد کارکنان نظارت کارگاهی( به سازمان تامین اجتماعی ارائه و رسید مورد نیاز را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند. صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی و پرداخت صورت حساب هرماه یا هر قسط به مهندس مشاور وکارشناس موکول به تسلیم رسید صورت مزد کارکنان شاغل در قرارداد منعقده برای مدت مذکور میباشد. اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 06/06/1364 شورای عالی تامین اجتماعی( ماده14 –حقبیمه قراردادهای مهندسان مشاور و یا کارشناسان که بعد از تاریخ 16/04/1363 منعقد شده و یا میشوند ً به میزان 14 %حقالزحمه مهندسان مقطوع مشاور و یا کارشناسان تعیین که به شرح ماده توسط ذیحسابی ها به حساب سازمان ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای تامین اجتماعی واریز میشود. )اصالحی به موجب مصوبه مورخ 06/06/1364 شورای عالی تامین اجتماعی( ماده 15 –از هر صورت حساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل 6/3 درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و معادل 4/10 درصد نیز بابت حقبیمه سهم کارفرما از محل اعتبارطرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط ً بالفاصله به حساب سازمان تامین مجموعا اجتماعی واریز میگردد. ماده 18 –پرداخت آخرین صورت حساب یا قسط هر قرارداد مهندسان مشاور یا کارشناسان موکول به گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر دریافت صورتهای مزد ارسالی و همچنین وصول حق بیمه های مکسوره از صورت حسابها خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعالم ذیحسابی گواهی فوق را تهیه و صادر نماید. چنانچه مدارک الزم برای صدور گواهی مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذیحساب یها اعلام نماید . عدم پاسخ در انقضای مدت مزبور به منزله صدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت آخرین صورت حساب یا قسط مهندس مشاور یا کارشناس بالمانع می باشد. )اصالحی به موجب مصوبه مورخ 06/06/1364 شورای عالی تامین اجتماعی ( فصل سوم- سایرموارد ماده 20 –دستگاههای اجرایی مکلفند یک نسخه از قراردادهای منعقده را بالفاصله جهت واحدهای سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند. ماده 22 – قراردادهایی که پیمانکار و یا مشاور آن شرکت خارجی باشد از شمول ضوابط این آیین نامه مستثنی بوده و تابع مقررات سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. - تصویبنـامه درصـد حـق بیـمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب جلسه شماره 240 مورخ 24/01/1370 شورایعالی تامین اجتماعی به استناد ماده )41 )قانون تامین اجتماعی حقبیمه موضوع ماده )28 )قانون مزبور در مورد کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور بشرح زیر تعیین میگردد. ماده1 –حقبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای زیر به مأخذ پانزده )15 )% ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول میگردد
 1. کلیه قراردادهائی که در اجرای آنها تمامی مصالح مصرفی بعهده واگذارنده کار )کارفرما( می باشد
 2. کلیه قراردادهائی که موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب، فنی، مشاورهای، آموزش، طراحی، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت، حسابداری، حسابرسی، تنظیفات و... بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد

ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای

تبصره- مواد پاک کننده در قراردادهای تنظیفات جزء مصالح محسوب نمیگردد. ماده 2 –حق بیمه کارکنان شاغل در سایر قراردادها به مأخذ هفت درصد )7 )%ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول میگردد . تبصره– قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری مینماید مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود . ماده 3 –در مواردیکه قسمتی از مصالح بعهده و هزینه پیمانکار و قسمتی دیگر بعهده و هزینه کارفرما باشد ارزش کلیه مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص بهاء کل کار افزوده شده و سپس طبق ماده )2 )عملمیگردد. چنانچه کارفرما از اعالم ارزش آنها خودداری نماید حق بیمه قرارداد طبق ماده یک و به مأخذ پانزده درصد )15 )%وصول خواهد شد. ً ماده4 –در مواردیکه عملیات قرارداد منحصرا ً بصورت مکانیکی و ارائه خدمات بوده و تواما دستی انجام میگردد به نسبت کارکرد دستی طبق ماده)1 )و به نسبت کارکرد مکانیکی طبق ماده)2 )عمل خواهد شد. ماده 5 –در تمامی موارد فوق چنانچه حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر باشد مالک محاسبه و وصول حق بیمه، لیستهای پیمانکار خواهد بود. ماده6 –قراردادهای طرحهای عمرانی موضوع مصوبات 129 و 143 شورایعالی تامین اجتماعی و همچنین قراردادهائی که ً مشمول مصوبات مذکور قرار گرفتهاند بعدا از شمول این تصویبنامه مستثنی و کماکان تابع مقررات مربوطه خواهند بود. تبصره- درصد حقبیمه مقطوع پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در مواد )1 )و )2 ) فوق تعیین میگردد و از نظر ارسال لیست و پرداخت حقبیمه نیز میبایستی طبق مصـوبات 129 و 143 شورایعـالی تامیـن اجتماعی عمل گردد. ماده 7 –کلیه قراردادهای منعقده قبل از تاریخ تصویب این مصوبه تابع ضوابط قبلی خواهد بود. ماده 8 –در موارد ابهام نظر کارشناسی اداره کل درآمد مالک عمل میباشد. ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از ً به سازمان تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیینشده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد. ماده 43 قانون تامین اجتماعی هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای

سازمان از افراد زیر تشکیل میگردند

 1. نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت. )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 2. یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. )بر اساس آخرین تغییرات و به موجب قانون نظام صنفی کشور مصوب 12/06/1392 مجلس شورای اسالمی، قانون نظام صنفی مصوب 1359 با کلیه اصالحات و الحاقات بعدی ملغی گردیده و به موجب قانون مزبور اتاق اصناف شهرستان در سطح هر شهرستان و اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل میگردد
 3. یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی. )هیات امناء
 4. نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی. )وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی( آراء هیأتهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی لازم اجرا خواهد بود. درصورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از دویست هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت. )به موجب قانون اصالح مواد 43 و 44 و 80 قانون تامین اجتماعی مصوب 27/07/1376 ، حد نصاب اعتراض به آرای هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات، به )یک میلیون و پانصد هزار ریال( تغییر یافته است.( ماده 44 قانون تامین اجتماعی هیأت های تجدید نظر تشخیص مطالبات در تهران با شرکت افراد زیر تشکیل میشود: )به موجب قانون اصالح مواد 43 ،44 و 80 قانون تامین اجتماعی مورخ 27/07/1376 مجلس شورای اسالمی، عبارت ))در تهران(( به ))مراکز استانها(( تغییر یافت
 1. نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت. )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 2. یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری. )با توجه به بند 3 اصل 158 قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری شده است
 3. یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی. )هیأت امناء
 4. نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان
 5. یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. )بر اساس آخرین تغییرات و به موجب قانون نظام صنفی کشور مصوب 12/06/1392 مجلس شورای اسلامی
قانون نظام صنفی مصوب 18 ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای 1359 با کلیه اصالحات و الحاقات بعدی ملغی گردیده و به موجب قانون مزبور اتاق اصناف شهرستان در سطح هر شهرستان و اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل میگردد.( آراء هیأت تجدید نظر قطعی و لازم اجرا است. تبصره- هیأتهای بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بالمانع است. ماده 45 قانون تامین اجتماعی نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابالغ به موجب آئین نامهای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید. )آییننامه این ماده در تاریخ 24/05/1373 به تصویب رسیده است(. - گزیدهای از آئین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات- مصوب 24/05/1373 شورایعالی تامین اجتماعی در اجرای ماده 45 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و تشکیل جلسات هیأتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع مواد 42 و 43 و 44 قانون مذکور به شرح مواد این آیین نامه خواهد بود. ماده 1 –نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه و متفرعات آن جهت رسیدگی در هیأت بدوی به شرح زیر خواهد بود
 1. پس از ابلاغ مورد مطالبه به کارفرما از سوی سازمان، در صورتیکه کارفرما به میزان آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابالغ مورد مطالبه، اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه درج نماید و به شعبه یا نمایندگی ذیربط تسلیم نماید
 2. شعب و نمایندگیهای سازمان مکلفند اعتراض مندرج در فرم را در دفتر نامه های وارده ثبت نموده و ضمن تعیین وقت رسیدگی در ذیل فرم اعتراض، یک نسخه از آن را به کارفرما ابلاغ نمایند. حضور کارفرما، وکیل یا نماینده وی در جلسه رسیدگی بالمانع است. تبصره- کارفرما میتواند اعتراض خود را بوسیله تلگراف یا پست سفارشی دو قبضه به واحد مربوطه سازمان ارسال دارد. در اینصورت تاریخ قبض پستی یا تاریخ قبض مخابره تلگراف، تاریخ اعتراض به مورد مطالبه سازمان محسوب میشود
ماده2 –کلیه مراحل موضوع این آئین نامه درخصوص تکالیف و اختیارات کارفرما میتواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالت نامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد. بههرحال رسیدگی به پرونده توسط هیأتها موکول به احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او خواهد بود . ماده 6 – گردش کار پروندهها برای طرح در هیأت ها به شرح زیر میباشد
 1. کارفرما میتواند تا قبل از طرح پرونده در هیأتها، مدارک و اسناد خود را به واحد اجرائی ذیربط جهت ضبط در پرونده تسلیم نماید. ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای 2 -اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت آنها در دفتر هیات رسیدگی و در صورت ضرورت تسریع در تعیین تکلیف، حسب تشخیص سازمان، پرونده مورد نظر خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد
مـاده7 –وظایف و اختیـارات و تـرتیب رسیدگی هیأت بدوی به شرح زیر است
 1. هیأت بدوی از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد 43 و 45 قانون تامین اجتماعی تبعیت مینماید
 2. هیأت بدوی با توجه به اعتراض کارفرما و بررسی و مطالعه محتویات پرونده و در صورت حضور کارفرما پس از استماع توضیحات وی مبادرت به صدور رأی یا قرار خواهد نمود
 3. شعبه یا نمایندگی موظف است حداکثر ظرف یک ماه با توجه به قرار صادره به پرونده ً به همراه پرونده رسیدگی و نتیجه امر را کتبا مربوطه به هیأت بدوی ارسال نماید
 4. هنگام ابلاغ رأی هیأت بدوی بایستی در ورقه ابلاغ رأی، مراتب قطعیت یا امکان ً ذکر شود
اعتراض صراحتا ماده 8 – نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان و سازمان به رای هیات بدوی جهت رسیدگی در هیأت تجدیدنظر به شرح زیر خواهد بود
 1. پس از ابلاغ رأی هیات بدوی در صورتیکه مورد مطالبه بیش از 000/500/1 ریال بوده و کارفرما، سازمان و یا هر دو به میزان مورد مطالبه معترض باشند بایستی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی، )فرم اعتراض به رای هیات بدوی( را تکمیل و به واحد ابالغ کننده رای تسلیم نمایند
 2. تاریخ اعتراض کارفرما و یا سازمان، تاریخ ثبت )فرم اعتراض به رای هیات بدوی( درسازمان با رعایت تبصره ماده 1 خواهد بود
. ماده 9 – وظایف و اختیارات هیأت تجدید نظر و ترتیب رسیدگی آن به شرح زیر است
 1. هیأت تجدیدنظر از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد 44 و 45 قانون تامین اجتماعی تبعیت مینماید
 2. هیأت تجدیدنظر با توجه به اعتراض کارفرما به رأی هیأت بدوی و مطالعه و بررسی محتویات پرونده و استماعتوضیحات معترضیا معترضین در صورت حضور، مبادرت به صدور رأی یا قرار خواهد نمود. 20 ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای
 3. قرارهای صادره توسط هیأت تجدید نظر به سازمان ابلاغ و سازمان مکلف است حداکثر ظرف 2 ماه ازتاریخ ابلاغ، قرار را اجرا و به هیأت مربوطه همراه با پرونده اعاده نماید
ماده 14 –نحوه ابلاغ آراء هیاتها بشرح زیر است
 1. آراء صادره باید به سازمان و کارفرما ابلاغ گردد. در موقع ابالغ باید یک نسخه از رای به کارفرما تسلیم و نسخه دوم که به رویت رسیده است جهت اقدام به سازمان اعاده شود
 2. ابلاغ رای به کارفرما بوسیله مامور ابلاغ یا بوسیله نیروهای انتظامی و بر اساس ضوابطی که در قانون آئین دادرسی مدنی برای ابلاغ احکام محاکم مقرر گردیده است، انجام خواهد گرفت
ماده 15 –در موارد زیر به اعتراض کارفرما رسیدگی نخواهد شد
 1. درمواردیکه )) فرم اعتراض(( فاقد نام ونام خانوادگی، امضاء یا مهر یا اثر انگشت کارفرما و تاریخ باشد
 2. در مواردیکه ادعای وکالت یا نمایندگی معترض قابل احراز نباشد
. ماده 47 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمهشدگان همچنین دفاتر و مدارک الزم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطالعات الزم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعمال خواهد شد. )در قانون کار مصوب 1369 مواد 96 تا 106 به بازرسی کار اختصاص دارد(. ماده 49 قانون تامین اجتماعی مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز می باشد. ماده 50 قانون تامین اجتماعی مطالبات سازمان بابت حقبیمه وخسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمههای اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 و خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد الزماالجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد. آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آیین ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای 21 نامه ماده 35 قانون بیمههای اجتماعی اجرا خواهد شد. ) ماده 100 قانون طبق قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب 13/04/1361 ملغی شده و قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان... مصوب 09/05/1373 با اصالحات بعدی جایگزین آن گردیده است.( و )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(. -گزیدهای از آئیننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی – مصوب 25/10/1355 وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی ماده 1 –مطالبات سازمانتامیناجتماعی بابت حق بیمه، خسارات تأخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان و قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد42 و46 و66 و90 و98 و100 و101 و 108 قانون تامین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول میباشد. ماده 3 –درصورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی با اخطار کتبی سازمان ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سازمان مطالبات قطعی شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخت آن را ندهند سازمان میتواند با رعایت مفاد این آیین نامه علیه آنها اقدام به صدور اجرائیه بنماید. ماده 6 –اقامتگاه بدهکار همان است که درپرونده امر منعکس میباشد و مادام که بدهکار تغییر محل اقامت خودرا به سازمان اعالم ننموده است برگهای اجرایی و سایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد . تبصره– بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربوط اطلاع دهد و دلیل اقامت خود را که عبارت خواهد بود از گواهی شهربانی یا ژاندارمری محل در داخل کشور و کنسولگری و یا مأمورین سیاسی در خارج از کشور به ضمیمه اطالعیه خود ارسال نماید. در غیر اینصورت به تغییر محل اقامت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هر حال ابلاغات قبلی به قوت قانونی خود باقیست. ماده 7 –مأمور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت یک نسخه از اجرائیه را به شخص بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ رسید بگیرد. در صورتی که بدهکار در محل حاضر نباشد به یکی از اهل خانه و یا کارگاه ابالغ میشود، مشروط بر اینکه به نظر مأمورین سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد و مشروط بر اینکه بین بدهکار و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند و یا نخواهند رسید بدهند مأمور اجرا موظف است اجرائیه را به اقامتگاه بدهکار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانی قید نموده و به اجرا عودت دهد. ماده 8 – احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آیین دادرسی مدنی است. ماده 9 –در صورتی که اجرائیه علیه ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای اشخاص حقوقی باشد اجرائیه به مدیر و یا قائم مقام او و یا اشخاصی که حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مأمور نتواند اجرائیه را به اشخاص مذکور ابلاغ نماید به مسئول دفتر ابالغ مینماید. تبصره- اجرائیه علیه اشخاص حقوقی منحل شده به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ خواهد شد . تبصره2 -چنانچه ابلاغ اجرائیه علیه اشخاص حقوقی در محل تعیین شده ممکن نگردد برگهای اجرایی در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد. ماده 10 –در صورتی که اجرائیه علیه وزارتخانه ها و ادارات رسمی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مأمور به خدمت عمومی و شهرداریها و موسساتی که سرمایه ً ً یا کل متعلق به دولت است صادر آن جزئا گردد، اجرائیه به رئیس دفتر مربوطه یا قائم مقام او ابلاغ میگردد. ماده12 –همین که اجرائیه به بدهکار ابلاغ شده نامبرده مکلف است ظرف یک ماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی را معرفی نماید که استیفای طلب از آن میسر باشد و در صورتی که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعی از دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبان ماه سال 1352 خواهد بود. ماده15 –هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجرائیه هم میسر نگردد ولی به اموال او دسترسی باشد مسئول اجرا در عین حال که برگ های اجرائیه را صادر میکند اموال بدهکار را هم معادل بدهی او تحت توقیف احتیاطی در خواهد آورد. ماده 18 –اشیاء زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمی شود: الف( لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفای حوائج ضروری مدیون و خانواده او الزم است. ب( اسناد مدیون به استثنای اوراق بهادار و سهام شرکت ها. ( لباس رسمی و نیمه رسمی بدهکار و همچنین اسباب و آالت کشاورزی و صنعتی و ابزار کار که برای شغل مدیون الزم است. )بموجب تبصره ماده)3 )قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 02/02/1394 سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آالت تولید و مواد اولیه خودداری کند( ماده 36 –هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد اشخاص ً به ثالث میباشد، مراتب توقیف آن کتبا شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و ً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد. جریان امر کتبا ماده 37 –ابلاغ بازداشت نامه شخص ثالث را ملزم مینماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد. ماده 38 –هر گاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث، وجه نقد یا طلب حال ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای ً در قبال باشد شخص مزبور باید آن را فورا اخذ رسید به مأمور اجرا تأدیه نماید. ماده 39 –هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین نامه به عمل خواهد آمد. ماده90 –حق الجرای عملیات اجرایی معادل نیمعشر مبلغ مندرج در برگ اجرائیه میباشد که پس از ابالغ اجرائیه به بدهکار تعلق میگیرد. وصول حق الجرای به همان ترتیبی است که برای وصول بدهی مقرر شده است. ماده91 –چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجرائیه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حق الجرا از او دریافت خواهد شد. ماده 97 قانون تامین اجتماعی هر کس به استناد اسناد و گواهیهای خالف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی ازمزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا شخص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحهای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. )با توجه به انحلال سازمان تامین خدمات درمانی، در ً مربوط حال حاضر متن ماده فوق الذکر صرفا به سازمان تامین اجتماعی می باشد( ماده 105 قانون تامین اجتماعی کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون می باشد در صورت صدور گواهی خالف واقع عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحهای از روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. ماده 109 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای به استناد قانون تامین اجتماعی آیین نامه های اجرایی و مصوبات موضوعه، تکالیف واگذارندگان کار در اجرای قانون مذکور بشرح ذیل میباشد
 1. کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و لیست حقوق دستمزد و حق بیمه مقرر را برابر مواد 28 و قانون در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند
 2. درخصوص قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی، واگذارندگان کار مکلفند یک نسخه کامل از اسناد و مدارک قرارداد را بالفاصله به واحد سازمان تامین اجتماعی واقع در محل اجرای پیمان ارسال و همزمان بـا ابـالغ قـراردادهای غـیرعـمرانی به مقاطعه کاران نیز یک نسخه کامل از آن را به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای قرارداد ارسال نمایند
 3. واگذارندگان کار قراردادهای غیر عمرانی مکلف میباشند پنج درصد هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به مقاطعه کاران را کسر و نگهداری و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط آنان را موکول به صدور مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی نمایند
 4. در خصوص قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی می بایست تاییدیه ذیحسابی و امور مالی واگذارنده کار مبنی بر تعهد کسر و واریز حق بیمه قرارداد طبق ضوابط طرحهای عمرانی موضوع مصوبات 129 و 143 شورایعالی تامین اجتماعی و گواهی نمونه مهر و امضاء ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی تأیید کننده لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای قرارداد همزمان با ارسال اولین لیست پیمانکار یا مهندس مشاور به واحد سازمان ارائه گردد
 5. در قراردادهای عمرانی پیمانکاران، واگذارندگان کار مکلف میباشند از هر صورت وضعیت معادل 6/1 درصد بابت حقبیمه سهم کارکنان پیمانکار کسر و معادل 5 درصد بابت حقبیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح بخش دوم؛ تکالیف واگذارندگان کار در اجرای قانون تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای 25 دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی مکلف می باشد صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل پیمانکار و مهندسین مشاور را پیش از ارائه آن به سازمان تأیید نمایند
 6. در خصوص ارسال نسخ متمم ها، الحاقیه ها و اسناد و مدارک مرتبط با قراردادهای منعقده به واحد اجرائی سازمان و ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز سازمان اقدام لازم معمول و به هنگام رجوع سازمان به اسناد و مدارک در اختیار واگذارندگان کار، همکاری نمایند
 7. در خاتمه قرارداد اطالعات مبانی محاسباتی را به سازمان تامین اجتماعی اعالم مربوطه برداشت نموده و مجموع مبالغ مذکور را بالفاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند
 8. در قراردادهای عمرانی مهندسین مشاور، واگذارندگان کار مکلف میباشند از هر صورت حساب معادل 6/3 درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و معادل 12 درصد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبارطرح مربوط برداشت نموده و مجموع مبالغ مذکور را بالفاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند
 9. در قراردادهای عمرانی ناظر مقیم یا 26 ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای و مقاطعه کاران را جهت اخذ مفاصه حساب به سازمان راهنمایی و به منظور انجام محاسبات و وصول حق بیمه و صدور مفاصه حساب نسبت به ارسال پاسخ مکاتبات درخواست مبانی محاسباتی سازمان در مهلت مقرر اقدام نمایند
 10. نام مقاطعه کار، مبلغ کل کارکرد پیمان )شامل ارزی و ریالی(، محل تامین اعتبار قرارداد )اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای یا سایر منابع(، چگونگی انعقاد و اجرای آن)بر اساس فهارس پایه سازمان برنامه و بودجه، متر مربع زیر بنا و ...(، تاریخ شروع، خاتمه، فسخ یا تعلیق پیمان، محل اجرای کار، شرح مختصری از موضوع پیمان، نحوه تهیه مصالح و ماشینآالت مکانیکی )به عهده و هزینه واگذارنده کار، مقاطعه کار و یا هر دو(، آخرین اقامتگاه قانونی مقاطعه کار، میزان 5 %و آخرین قسط موضوع مواد 38 قانون تامین اجتماعی نگهداری شده نزد کارفرما را ظرف مدت یک ماه به سازمان تامین اجتماعی اعلام نماید در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سوی مقاطعه کار ظرف یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است فهرست کامل پیمانهای حائز شرایط را با مشخص نمودن شماره و تاریخ قرارداد
 11. در اجرای تبصره الحاقی مورخ 26/02/1372 به ماده 38 قانون چنانچه پیمانکاران و مهندسان مشاور از بابت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده و بدهی در مرحله قطعیت باشد، واگذارندگان کار مکلف میباشند حداکثر ظرف مهلت 25 روز از تاریخ ابالغ، بدهی پیمانکاران را از محل مبالغ 5 درصد مکسوره از صورت وضعیتها یا صورت حساب ها و آخرین قسط بهحساب سازمان واریز نمایند
 12. طبق مواد 36 الی 39 آئیننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در خصوص بازداشت اموال منقول مقاطعه کاران نزد واگذارندگان کار، مکلف به اجرای تکالیف قانونی و همکاری با سازمان میباشند
 13. چنانچه واگذارنده کار پنج درصد بهای کل کار و آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصه حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوط به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید
 14. در صورت صدور گواهی خالف واقع توسط افرادی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی میباشد و یا توسل به عناوین و وسایل تقلبی جهت استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی به نفع خود و یا افراد خانواده و یا اشخاص ثالث، مقررات کیفری مطابق مواد 97 و 105 قانون اعمال خواهد شد

ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای

به استناد قانون تامین اجتماعی، آیین نامه های اجرایی و مصوبات موضوعه تکالیف مقاطعه کاران در اجرای قانون مذکور بشرح ذیل می باشد
 1. یک نسخه کامل از اسناد و مدارک پیمان را منضم به گواهی واگذارنده کار به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای قرارداد ارائه نموده و درخصوص تحویل نسخ متممها، الحاقیه ها و اسناد و مدارک مورد نیاز با سازمان همکاری نمایند
 2. جهت تشکیل پرونده مطالباتی و اخذ شماره کارگاه و ردیف پیمان مختص به هر قرارداد میبایست مدارک قرارداد )نسخه کامل اسناد و مدارک پیمان( و مقاطعه کار )اساسنامه،آگهی تاسیس، آگهی های تغییرات، معرفی نمونه امضاء صاحبان امضاء مجاز و نمونه مهر و... اشخاص حقوقی و اصل و تصویر کارت ملی، نمونه امضاء، اثر انگشت و نشانی دقیق و ... اشخاص حقیقی( به واحد اجرایی سازمان ارائه گردد
 3. چنانچه مقاطعه کاران حقیقی و حقوقی نسبت به تعیین نماینده به نیابت از جانب خود اقدام نمایند، میبایست نسبت به ارائه معرفی نامه رسمی در سربرگ کارگاه که متضمن امضاء کارفرما و ممهور به مهر کارگاه و مبتنی بر مشخصات کامل نماینده معرفی شده باشد اقدام نمایند و در صورتیکه نمایندگان مزبور مجاز به دریافت اوراق و احکام مطالباتی، اعتراض به میزان حق بیمه، حضور در جلسات هیأتهای تشخیص مطالبات و ... بوده و نیابت امضاء به نمایندگی از طرف کارفرما را دارد، مراتب را در معرفی نامه تصریح نمایند
 4. به منظور ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به کارفرمایان در بخش ابلاغ احکام مطالباتی، دعوتنامه ها و... ضمن تکمیل تعهد نامه ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی نسبت به اعلام آدرس پست الکترونیک و شماره تلفن همراه به واحد اجرایی سازمان اقدام نموده و تغییرات آتی شماره تلفن همراه و یا پست الکترونیک اعلامی را به صورت مکتوب به واحد اجرایی اعلام نمایند
 5. مطابق ماده36 قانون کارفرما مسئول بخش سـوم؛ تکالیف وحقوق مقاطعه کاران در اجرای قانون تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای قانون پرداخت نمایند
 6. در قراردادهای پیمانکاری مشمول ضوابط طرحهای عمرانی صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی به واحدهای سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نماید. بدیهی است تأیید صورت مزد ماهانه توسط ناظر مقیم یا دستگاه نظارت و دستگاه اجرایی رافع مسئولیت پیمانکار در مورد صحت و سقم صورت مزد از نظر تعداد و مبلغ و دستمزد روزهای کارکرد نخواهد بود
 7. پیمانکاران قراردادهای پیمانکاری پرداخت حق بیمه سهم خود )حق بیمه و بیمه بیکاری بمیزان 23 درصد( و بیمهشده )حق بیمه بمیزان 7 درصد( به سازمان میباشد و مکلف است درموقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده راکسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان پرداختنماید. درصورتیکه کارفرما از کسر حقبیمه سهم بیمهشده خودداری ً مسئول پرداخت کل حق بیمه کند شخصا مقرر خواهد بود. 6 -در قراردادهای غیر عمرانی صورت مزد یا حقوق کارکنان شاغل را برابر ماده 39 قانون تامین اجتماعی به سازمان ارائه نموده و حق بیمه متعلقه را وفق ماده 28 ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی مکلف می باشند صورت مزد کارکنان دفترمرکزی خود را طبق مقررات قانون تامین اجتماعی تهیه و به انضمام حق بیمه مربوط و به طور جداگانه به شعبه تامین اجتماعی حوزه عملکرد دفتر مرکزی تسلیم و پرداخت نمایند
 8. مهندسین مشاور مجری قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی مکلف میباشند طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آییننامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در دفتر مرکزی و همچنین نظارت کارگاهی در هر قرارداد را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید کارفرما )درمورد کارکنان نظارت کارگاهی( به سازمان تامین اجتماعی ارائه و رسید مورد نیاز را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند
 9. کارفرمایان کارگاههای مقاطعه کاری میتوانند با مراجعه به واحدهای اجرایی سازمان و اخذ کد کاربری و رمز ارسال لیست، نسبت به ارائه صورت مزد یا حقوق موضوع ماده 39 قانون و پرداخت حقبیمه مقرر در ماده 28 قانون بصورت غیرحضوری اقدام نمایند
 10. چنانچه بیمه شده ای بر اثر بیماری نتواند در کارگاه حضور یابد کارفرما مکلف است ایام بیماری را در صورت مزد ارسالی تعیین و اعالم دارد
 11. درخصوص قرارداد منعقده با مقاطعهکاران فرعی، مکلف میباشند ضمن ارسال یک نسخه کامل از اسناد و مدارک قرارداد به سازمان تامین اجتماعی آنان را متعهد نماید که کارکنان خود را نزد سازمان بیمه نموده و صورت مزد یا حقوق و حقبیمه مقرر را برابر مواد 28 و 39 قانون در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. اعالم اطالعات مبانی محاسباتی پس از خاتمه قرارداد، اجرای تکالیف قانونی موضوع تبصره الحاقی به ماده 38 قانون و اخذ مفاصاحساب موضوع ماده مذکور نیز الزامی است
 12. پس از خاتمه قرارداد و جهت دریافت مفاصاحساب سازمان، مراتب اعلام مطالعات مبانی محاسباتی توسط واگذارندگان کار به واحدهای اجرایی سازمان را پی گیری نمایند
 13. حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد را که توسط سازمان محاسبه و پس از کسر حق بیمه پرداخت شده به مقاطعه کار ابالغ می گردد را در مهلت مقرر پرداخت نمایند
 14. چنانچه پرداخت مانده بدهی ابلاغ شده به کارفرمایان بصورت یکجا میسر نباشد، میتوانند به منظور پرداخت بدهی در قالب اقساط و جلوگیری از تعلق جرائم تاخیر پرداخت )بمیزان 2 درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازای هر ماه تأخیر( با ارائه 30 ویژه کارفرمایان دانستنی های بیمه ای درخواست تقسیط به واحد اجرایی سازمان از تسهیالت مقرر در ماده 46 قانون بهرهمند گردند. بدیهی است در این صورت صدور مفاصه حساب ماده 38 قانون پس از پرداخت کل بدهی امکانپذیر خواهد بود
 15. پس از ابلاغ احکام بدهی توسط سازمان، در صورتیکه کارفرما به میزان حق بیمه و متفرعات آن معترض باشد میبایست وفق ماده42 قانون و ظرف سی روز از تاریخ ابالغ، اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه درج و به واحد اجرایی سازمان ارسال یا تسلیم نماید و تا قبل از طرح پرونده در هیأت بدوی تشخیص مطالبات، مدارک و اسناد خود را به واحد اجرایی ذیربط تسلیم نماید
 16. پس از ابلاغ رای هیئت بدوی در صورتیکه مورد مطالبه بیش از 000/500/1 ریال بوده و کارفرما به میزان مورد مطالبه معترض باشد بایستی ظرف20 روز ازتاریخ ابالغ رأی فرم اعتراض به رای هیأت بدوی را تکمیل و به واحد ابالغ کننده رای تسلیم نماید
 17. در اجرای تبصره الحاقی مصوب 26/02/1372 به ماده 38 قانون چنانچه از بابت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به سازمان تامین اجتماعی بدهکار و بدهی در مرحله قطعیت باشد، با ابلاغ مراتب توسط سازمان موظف میباشند حداکثر ظرف مهلت20 روز نسبت به پرداخت بدهی به حساب سازمان اقدام نمایند